Документи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Основною метою освітньої діяльності Інституту Управління державної охорони України як структурного підрозділу Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до пункту 2.1. Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (нова редакція), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2022 № 1061, є підготовка висококваліфікованих і конкурентноспроможних фахівців, утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей.

Основні функції Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту, спрямовані на втілення його місії, передбачені в Стратегічному плані розвитку Університету на 2018-2025 рр. (нова редакція), введеного в дію наказом від 14.12.2022 №766-32.

Організація освітнього процесу в Інституті здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про вищу освіту”, Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (друга редакція), введеного в дію наказом ректора від 11.04.2022 №170-32, Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введеного в дію наказом ректора від 12.06.2020 № 384-32

Про нормативно-правове забезпечення освітнього процесу Інституту

Окрім вищезазначених документів Інститут у своїй освітній діяльності дотримується вимог Положення про валідацію і визнання результатів навчання, здобутих у процесі неформальної та/або інформальної освіти у програмах вищої та фахової перед вищої освіти КНУ імені Тараса Шевченка, Положення про порядок перезарахування результатів навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка, введеного в дію наказом ректора від 10.05.2023 №369-32, Порядку поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, наказом КНУ імені Т.Шевченка від 23.03.2023 №216-32 «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» та іншими документами.

Детальніше

Що таке стандарт вищої освіти?

Відповідно до статті 10 Закону України "Про вищу освіту" стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до освітніх програм вищої освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного рівня вищої освіти та спеціальності.

Хто такий науково-педагогічний працівник?

Відповідно до пункту 12 статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" науково-педагогічний працівник - вчений, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору (контракту) в університеті, академії, інституті професійно провадить педагогічну та наукову або науково-педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації у випадках, визначених законодавством.

Якими є процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів?

В Інституті, як структурному підрозділі КНУ імені Тараса Шевченка процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів чітко визначені у Порядку вирішення конфліктних ситуацій у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ