Про нормативно-правове забезпечення службової діяльності

У своїй службовій діяльності Інститут керується Конституцією України, Законами України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, “Про державну таємницю”, “Про національну безпеку України”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Указами Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами), “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”, наказом ЦУ СБУ від 23.12.2020 № 383 “Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2021 за №52/35674, наказом УДО України від 27.05.2011 №210 “Про затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2011 за № 700/1943 та іншими відомчими нормативно-правовими актами.

Про нормативно-правове забезпечення освітнього процесу Інституту

Організація освітнього процесу в Інституті здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1490 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. №1410”, Положення про Інститут УДО України КНУ імені Тараса Шевченка (нова редакція), затвердженого наказом КНУ імені Тараса Шевченка від 13.07.2018 № 633-32, Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (друга редакція), введеного в дію наказом ректора від 11.04.2022 № 170-32, Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введеного в дію наказом ректора від 12.06.2020 № 384-32, Положення про забезпечення дотримання академiчноi доброчесностi у Киiївському нацiональному унiверситетi імені Тараса IIIевченка, введеного в дію наказом ректора від 05.10.2022 № 569-32, Етичного кодексу університетської спільноти, ухваленого на Конференції трудового колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка 27.12.2017, Положенням про валідацію і визнання результатів навчання, здобутих у процесі неформальної та/або інформальної освіти у програмах вищої та фахової перед вищої освіти КНУ імені Тараса Шевченка, наказом КНУ імені Т.Шевченка від 23.03.2023 №216-32 «Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» та іншими документами.

Детальніше

Що таке стандарт вищої освіти?

Відповідно до статті 10 Закону України "Про вищу освіту" стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до освітніх програм вищої освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного рівня вищої освіти та спеціальності.

Що таке наукова діяльність?

Відповідно до пункту 12 статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Хто такий науково-педагогічний працівник?

Відповідно до пункту 12 статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" науково-педагогічний працівник - вчений, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору (контракту) в університеті, академії, інституті професійно провадить педагогічну та наукову або науково-педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації у випадках, визначених законодавством.

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ