Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом закладу вищої освіти, який розробляється і затверджується у порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу в закладі вищої освіти.

Основним призначенням робочої програми навчальної дисципліни є:

  • ознайомлення здобувачів вищої освіти та інших учасників освітнього процесу зі змістом освіти, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання тощо;
  • встановлення відповідності змісту освіти освітньо-професійній програмі та стандартам вищої освіти під час акредитації;
  • встановлення відповідності при зарахуванні результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти (академічна мобільність), за іншими освітніми програмами, у попередні роки (при поновленні на навчання), а також у неформальній та інформальній освіті

Про структуру робочої програми навчальної дисципліни

У структурі робочої програми навчальної дисципліни передбачено наявність таких складників:

загальна інформація;

розробник(и) - викладач чи викладачі, які розробили робочу програму;

мета вивчення дисципліни; обсяг дисципліни в кредитах ЄКТС та його розподіл у годинах за формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять;

статус дисципліни: обов'язкова чи вибіркова; очікувані результати навчання з дисципліни; критерії оцінювання результатів навчання;

основні теми дисципліни; форми поточного та підсумкового контролю;

рекомендовані джерела інформації.

Детальніше
ВАШІ ЗАПИТАННЯ

НАші вІДПОВІДІ

Що таке обов'язкова дисципліна?

Обов'язкова дисципліна - це дисципліна, яка входить до обов'язкової складової навчального плану за освітньо-професійною програмою "Особиста та майнова безпека"

Де можна ознайомитися з робочими програмами навчальних дисциплін?

З робочими програмами навчальних дисциплін за освітньо-професійною програмою "Особиста та майнова безпека" здобувачі вищої освіти можуть ознайомитись у Бібліотеці.

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ