Робота експертної групи

Відповідно до пункту 9 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11.07.2019 № 977 акредитаційна експертиза передбачає:

вивчення експертною групою відомостей про самооцінювання, доданих до них матеріалів, а також усіх інших матеріалів та інформації, що стосується освітньої програми і діяльності закладу вищої освіти за цією програмою;

виїзд експертної групи до закладу вищої освіти з метою уточнення фактів, вказаних у відомостях про самооцінювання, опитування представників заінтересованих сторін про освітню програму та діяльність закладу вищої освіти за цією програмою, формування рекомендацій щодо вдосконалення якості освітньої діяльності за цією програмою;

складання звіту про результати акредитаційної експертизи.

Після призначення наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти експертної групи до Інституту направлена «Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку освітньо-професійної програми «Особиста та майнова безпека» підготовки бакалаврів за спеціальністю 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО. Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

Результати роботи експертної групи

Експертна група працювала з 07 по 09 квітня 2021 року. Протягом роботи членами експертної групи проведені зустрічі з проректором з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка, з роботодавцями, з гарантом освітньо-професійної програми, з начальником Інституту, з представниками органів студентського самоврядування, з науково-педагогічним складом та з представниками відділів, сервісних структурних підрозділів, відповідальних за якість освіти. За результатами проведених вищезазначених зустрічей, ознайомлення з матеріально-технічною базою Інституту та після обговорень експертною групою її представниками підготовлений і направлений до Інституту Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми.

Детальніше
ВАШІ ЗАПИТАННЯ

НАші вІДПОВІДІ

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ