Процес організаційно-структурних перетворень потребував постійного поповнення кадрами, які б володіли оперативною, оперативно-технічною, організаційною специфікою охоронної діяльності та безпеки, сучасними знаннями, вміннями та навичками й були спроможні вирішувати поставлені завдання для забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об'єктів.

Тому з перших днів постало питання підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати відповідальні завдання щодо здійснення охорони об'єктів державної влади України та забезпечення безпеки посадових осіб.

І 14 липня 2010 року було утворено Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а у 2012 році відбувся перший набір слухачів до магістратури за спеціальністю 8.18010026 "Охоронна діяльність та безпека", яка відповідно до Таблиці відповідності переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (перелік 1), переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (перелік 2), та переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (перелік 2015), затвердженої наказом МОН України від 06.11.2015 № 1151 (у редакції наказу МОН України від 12.04.2016 № 419) трансформувалась у спеціальність 251 Державна безпека.

Здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії

Для вільного вибору здобувачам вищої освіти виділено 27 кредитів ЄКТС. Можливість вибору навчальних дисциплін мають усі здобувачі освіти. На першому курсі гарант інформує здобувачів освіти про процедуру вибору, наголошуючи передусім не на змістових, а на організаційних аспектах. Питання, процедури, проблеми щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти вирішуються в кожному окремому випадку згідно з Положенням про організацію освітнього процесу та Правилами прийому. На момент вступу здобувачі освіти отримують загальні роз’яснення щодо самого поняття «індивідуальна освітня траєкторія», а також детальну інформацію від науково-педагогічного складу Інституту під час першої лекції.

Детальніше
ВАШІ ЗАПИТАННЯ

НАші вІДПОВІДІ

Яким є обсяг ОПП (у кредитах ЄКТС)?

За освітньо-професійною програмою "Охоронна діяльність та безпека" передбачено 90 кредитів ЄКТС з яких: 63 кредити ЄКТС - обов'язкові компоненти (навчальні дисципліни), 27 кредитів ЄКТС - вибіркові компоненти.

Який термін навчання за ОПП?

Термін навчання за освітньо-професійною програмою "Охоронна діяльність та безпека" складає 1 рік 6 місяців.

Вартість навчання?

Вартість навчання в Інституті УДО України на 2023/2024 навчальний рік, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для осіб, які зараховані на навчання в 2023 році: - за спеціальністю 251 Державна безпека для здобуття освітнього ступеня магістра за денною формою - 54 000; для заочної - 43 200.

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ