Планування освітнього процесу

Відповідно до розділу 5 Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (друга редакція), введеного в дію наказом ректора від 11.04.2022 № 170-32 планування освітнього процесу здійснюється на основі навчальних планів і графіку освітнього процесу.

Навчальний план - це нормативний документ, який містить відомості про:

  • спеціальність;
  • спеціалізацію (за наявності);
  • освітній або освітньо-науковий рівень;
  • кваліфікацію;
  • нормативний термін навчання;
  • графік освітнього процесу;
  • обов'язкові та вибіркові компоненти ОП

Навчальний план є частиною документації освітньої програми та в її складі затверджується вченою радою, відповідно до встановленого порядку.

У структурі навчальних планів виділяють обов'язкову та вибіркові складові. Обов'язкова складова навчального плану за програмами вищої освіти не може перевищувати 75% від обсягу (у кредитах ЄКТС) навчального плану та включає навчальні дисципліни, кваліфікаційні/дипломні роботи/проєкти, практики та інші види навчального навантаження студента, що спрямовані на досягнення результатів навчання, які визначені Освітньою програмою. При цьому на досягнення результатів навчання, які визначені стандартом освіти за спеціальністю, має бути відведено не менше 50% від обсягу навчального плану, решту обсягу обов'язкового навчального навантаження виділяють для компонентів програми, що запроваджені за рішенням Університету або структурного підрозділу. Кількість годин навчальних занять у навчальних дисциплінах планується з урахуванням досягнутої здобувачами освіти здатності навчатися автономно та становить (у відсотках до загального обсягу навчального часу, для денної форми навчання): від 25 до 33 за рівнем магістра.

Про індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план - документ здобувача освіти, за яким здійснюється його навчання (звичайно впродовж навчального року). Він містить інформацію про перелік обов'язкових і вибіркових освітніх компонентів, послідовність вивчення навчальних дисциплін і продовження практик, обсяг навчального навантаження (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань (курсові та кваліфікаційні роботи/проєкти), результати оцінювання (поточний і семестровий контроль знань, атестацію здобувача освіти).

Детальніше
ВАШІ ЗАПИТАННЯ

НАші вІДПОВІДІ

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ