Визначення

     Відповідно до статті 42 Закону України “Про освіту” академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

    Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає: посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; об’єктивне оцінювання результатів навчання.

     У 2017 році Міністерство освіти і науки України направило лист керівникам закладів вищої освіти “Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти” у якому зобов’язало мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, що відповідно до пункту 8 частини другої статті 16 Закону України «Про вищу освіту» передбачало забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

Походження слова та визначення доброчесності

У латинській мові є відповідник українського слова доброчесність – «integritas», яке означає розсудливість, цілісність, завершеність. А в переносному значенні – чистота, правильність, невинність.

В англійській мові зберігся корінь цього слова («integer» – цілий). Англійське «integrity» позначає стан цілісності, об’єднання, а також якість чесної людини, яка має сильні моральні принципи.

Так, доброчесність у Великому тлумачному словнику сучасної української мови пояснюється як властивість за визначенням «доброчесний», висока моральна чистота, чесність. А доброчесним є той, хто живе чесно, дотримується всіх правил моралі.

Детальніше

Коли сформульовані морально-етичні цінності академічної культури?

Морально-етичні цінності академічної культури були сформульовані також у 2004 році в Бухарестській Декларації етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі:
«ключовими цінностями академічної спільноти є чесність, довіра, прямота, повага, відповідальність і підзвітність.

Чи існує академічна доброчесність у науці?

Так, існує. Більш детальна інформація знаходиться за посиланням

    Є ПИТАННЯ? НАПИШІТЬ НАМ